HXWork > Privacy verklaring

Hoe gaat HXWork om met persoonsgegevens?

In algemene zin geldt dat HXWork persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het onderhouden van contact
  • Een goede dienstverlening
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals factureren
  • De marketing van onze diensten

Daarbij gaat het met name om organisatie, naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen deze persoonsgegevens van de volgende personen en/of instanties:

  1. Gebruikers die zich aanmelden voor een masterclass of workshop/webinar met open inschrijving
  2. Gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief, blog updates en/of ebook
  3. Gebruikers die het contactformulier invullen en toezenden.
  4. (Potentiële) klanten die diensten bij ons willen afnemen.
  5. Gebruikers die zich opgeven voor het Netwerk Employee Experience.

Mensen en organisaties die gegevens hebben aangeleverd hebben het recht op inzage van hun gegevens, wijzigen en/of intrekken van hun persoonsgegevens.

Deelnemers aan een gezamenlijke masterclass of workshop met open inschrijvingen maken wij bekend aan mede-deelnemers, bijvoorbeeld door een email aan alle deelnemers of door een namenlijst te verstrekken. Indien je daar bezwaar tegen hebt kun je dat kenbaar maken bij HXWork.

HXWork kan de persoonsgegevens van de onder 1 t/m 5 genoemden gebruiken voor het toezenden van nieuwsbrieven en/of marketing doeleinden. Een gebruiker kan zich daarvoor direct weer afmelden. Zolang de gebruiker zich zelf niet afmeldt zullen wij de persoonsgegevens bewaren.

Indien HXWork voor een opdracht samenwerkt met andere organisaties, bijvoorbeeld bij het doen van onderzoek, dan is eveneens de privacy verklaring van de samenwerkende partij van toepassing.

HXWork verstrekt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden en/of goede doelen. HXWork verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een factuur of het organiseren van een event.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

HXWork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

HXWork wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen, opmerkingen of een klacht? Mail ons gerust op info@hxwork.nl

Laatst bijgewerkt: 05-02-2021